Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2021/2022 година

0,00 ден

Со Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2021/2022 година се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2021/2022 година. Календарот е донесен врз основа на Законот за основното образование во 2021 година, а пречистениот текст ги содржи неговите 2 измени, вклучувајќи ја и последната од јуни 2022 година.

Опис

Со Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2021/2022 година се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2021/2022 година. Календарот е донесен врз основа на Законот за основното образование во 2021 година, а пречистениот текст ги содржи неговите 2 измени, вклучувајќи ја и последната од јуни 2022 година.

Дополнителни информации

Закон