Календар за организација на учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта

0,00 ден

Со Календарот за организација на учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2021/2022 година. Календарот е донесен врз основа на Законот за средното образование во 2021 година, а пречистениот текст ги содржи и неговите 3 измени од 2022 година.

Опис

Со Календарот за организација на учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2021/2022 година. Календарот е донесен врз основа на Законот за средното образование во 2021 година, а пречистениот текст ги содржи и неговите 3 измени од 2022 година.

Дополнителни информации

Закон