Одлука за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија

0,00 ден

Со оваа Одлука донесена во 2005 година и нејзините 58 измени до април 2023 година, се утврдуваат коефициентите за пресметување на платата на сите функционери кои ги именува Владата на Република Северна Македонија, и тоа почнувајќи од функционерите во Генералниот секретаријат и другите органи на Владата, органите во состав на министерствата, самостојните органи на државната управа, органи основани со посебен закон, до казнено-поправните и воспитно-попоравните установи. Владата оваа одлука ја носи врз основа на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.

Опис

Со оваа Одлука донесена во 2005 година и нејзините 58 измени до април 2023 година, се утврдуваат коефициентите за пресметување на платата на сите функционери кои ги именува Владата на Република Северна Македонија, и тоа почнувајќи од функционерите во Генералниот секретаријат и другите органи на Владата, органите во состав на министерствата, самостојните органи на државната управа, органи основани со посебен закон, до казнено-поправните и воспитно-попоравните установи. Владата оваа одлука ја носи врз основа на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.

Дополнителни информации

Закон