Правилник за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија

320,00 ден (271,19 ден без ДДВ )

Пречистениот текст на Правилникот, кој е донесен врз основа на Законот за трговија, ги содржи основниот текст на Правилникот од 2004 година и неговите 6 измени, вклучувајќи ја и последната од 2021 година. Со него се пропишуваат минимално-техничките услови што треба да бидат исполнети за вршење на трговија во продавниците, магацините, складовите, зелените пазари, посебно организираните пазари, бензинските станици и продажните објекти на кои што се врши трговија на посебни начини.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Пречистениот текст на Правилникот, кој е донесен врз основа на Законот за трговија, ги содржи основниот текст на Правилникот од 2004 година и неговите 6 измени, вклучувајќи ја и последната од 2021 година. Со него се пропишуваат минимално-техничките услови што треба да бидат исполнети за вршење на трговија во продавниците, магацините, складовите, зелените пазари, посебно организираните пазари, бензинските станици и продажните објекти на кои што се врши трговија на посебни начини.

Дополнителни информации

Закон