Правилник за начинот на вршење на техничкиот преглед

354,00 ден (300,00 ден без ДДВ )

Правилникот е донесен врз основа на Законот за градење во 2011 година и тој го пропишува начинот на вршење на технички преглед од страна на комисија, за градби од прва категорија и начинот на вршење на технички преглед од страна на надзорен инженер, за градбите од втора категорија согласно со Законот за градење. Во пречистениот текст е содржана и измената на Правилникот од 2013 година.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Правилникот е донесен врз основа на Законот за градење во 2011 година и тој го пропишува начинот на вршење на технички преглед од страна на комисија, за градби од прва категорија и начинот на вршење на технички преглед од страна на надзорен инженер, за градбите од втора категорија согласно со Законот за градење. Во пречистениот текст е содржана и измената на Правилникот од 2013 година.

Дополнителни информации

Закон