Правилник за обновливи извори на енергија

210,00 ден (177,97 ден без ДДВ )

Пречистениот текст на Правилникот, кој е донесен врз основа на Закон за енергетика, ги содржи основниот текст на Правилникот од 2019 година и неговите 2 измени, вклучувајќи ја и последната од јуни 2022 година. Со него се пропишуваат:

 1. видовите на електроцентрали за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија,
 2. условите и начинот по кои вишокот од произведената енергија од обновливи извори на енергија наменета за сопствена потрошувачка се предава во електродистрибутивната мрежа,
 3. начинот за издавање на одобрение за мерење на потенцијалот на ветерот за производство на електрична енергија,
 4. начинот на мерење на потенцијалот на ветерот за производство на електрична енергија,
 5. начинот на издавање, пренесување и одземање на гаранциите за потекло и нивната содржина,
 6. начинот, постапката и условите за признавање на гаранциите за потекло издадени во други држави,
 7. содржината, формата и начинот на водење на регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија, и
 8. содржината, формата и начинот на водење на регистарот на гаранции за потекло.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Пречистениот текст на Правилникот, кој е донесен врз основа на Закон за енергетика, ги содржи основниот текст на Правилникот од 2019 година и неговите 2 измени, вклучувајќи ја и последната од јуни 2022 година. Со него се пропишуваат:

 1. видовите на електроцентрали за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија,
 2. условите и начинот по кои вишокот од произведената енергија од обновливи извори на енергија наменета за сопствена потрошувачка се предава во електродистрибутивната мрежа,
 3. начинот за издавање на одобрение за мерење на потенцијалот на ветерот за производство на електрична енергија,
 4. начинот на мерење на потенцијалот на ветерот за производство на електрична енергија,
 5. начинот на издавање, пренесување и одземање на гаранциите за потекло и нивната содржина,
 6. начинот, постапката и условите за признавање на гаранциите за потекло издадени во други држави,
 7. содржината, формата и начинот на водење на регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија, и
 8. содржината, формата и начинот на водење на регистарот на гаранции за потекло.

Дополнителни информации

Закон