Правилник за стандарди и нормативи за проектирање

490,00 ден (415,25 ден без ДДВ )

Правилникот е донесен врз основа на Законот за градење и со него се пропишуваат стандардите и нормативите за проектирање на објекти, кои се применуваат при изработка на проектна документација за градба, доградба, надградба и реконструкција на објектите, при ревизија на проектите, при надзор и при градење на објектите. Покрај основниот текст од 2012 година, пречистениот текст на Правилникот ги содржи и петте негови измени, донесени во 2015, 2016, 2020 и 2023 година.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Правилникот е донесен врз основа на Законот за градење и со него се пропишуваат стандардите и нормативите за проектирање на објекти, кои се применуваат при изработка на проектна документација за градба, доградба, надградба и реконструкција на објектите, при ревизија на проектите, при надзор и при градење на објектите. Покрај основниот текст од 2012 година, пречистениот текст на Правилникот ги содржи и петте негови измени, донесени во 2015, 2016, 2020 и 2023 година.

Дополнителни информации

Закон