Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост

220,00 ден (186,44 ден без ДДВ )

Правилникот е донесен врз основа на Законот за градежно земјиште во 2016 година и тој го пропишува степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост. Пречистениот текст на Правилникот ги содржи двете негови измени, донесени во 2018 и 2022 година.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Правилникот е донесен врз основа на Законот за градежно земјиште во 2016 година и тој го пропишува степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост. Пречистениот текст на Правилникот ги содржи двете негови измени, донесени во 2018 и 2022 година.

Дополнителни информации

Закон