Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Полска

236,00 ден (200,00 ден без ДДВ )

Со ова решение, заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца, се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од неколку региони во Република Полска. Решението е донесено врз основа на Законот за ветеринарно здравство во 2020 година, а пречистениот текст ги содржи и неговите 8 измени.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Со ова решение, заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца, се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од неколку региони во Република Полска. Решението е донесено врз основа на Законот за ветеринарно здравство во 2020 година, а пречистениот текст ги содржи и неговите 8 измени.

Дополнителни информации

Закон