Уредба за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените

472,00 ден (400,00 ден без ДДВ )

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Уредбата е донесена во 2013 година, врз основа на Законот за безбедност и здравје при работа. Со неа се уредуваат видот на здравствените прегледи на вработените – претходни, периодични, насочени и систематски, начинот и обемот во кој тие се вршат, како и Ценовникот за здравствените прегледи, кој е даден како прилог и е соствен дел на Уредбата. Покрај основниот текст, пречистениот текст на Уредбата ја содржи и нејзината последна измена од 2014 година.

Дополнителни информации

Закон

Може да ви се допаѓа и…