Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството

472,00 ден (400,00 ден без ДДВ )

Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството е склучен во 2009 година врз основа на Законот за работните односи меѓу Организацијата на работодавачите на Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија. Во пречистениот текст на Договорот се инкорпорирани 5 спогодби за изменување и една спогодба за продолжување на важноста на Договорот, како и две одлуки на Уставниот суд на РСМ.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството е склучен во 2009 година врз основа на Законот за работните односи меѓу Организацијата на работодавачите на Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија. Во пречистениот текст на Договорот се инкорпорирани 5 спогодби за изменување и една спогодба за продолжување на важноста на Договорот, како и две одлуки на Уставниот суд на РСМ.

Дополнителни информации

Закон