Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремени работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат

354,00 ден (300,00 ден без ДДВ )

Со Правилникот, донесен во 2011 година врз основа на Законот за безбедност и здравје при работа, се врши усогласување на нашето со Европското законодавство за воведување на мерки за подобрување на безбедноста и здравјето при работа на бремените работнички и работнички кои неодамна се породиле или дојат. Во Правилникот, како прилози се содржани и Листата на штетни фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени бремените работнички, како и работничките кои неодамна се породиле или дојат и Листата на штетни фактори/агенси и работни услови на кои по извршена проценка на ризик не смеат да бидат изложени бремените работнички, работничките кои неодамна се породиле или дојат. Во пречистениот текст е содржана и измената на Правилникот од 2017 година.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Со Правилникот, донесен во 2011 година врз основа на Законот за безбедност и здравје при работа, се врши усогласување на нашето со Европското законодавство за воведување на мерки за подобрување на безбедноста и здравјето при работа на бремените работнички и работнички кои неодамна се породиле или дојат. Во Правилникот, како прилози се содржани и Листата на штетни фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени бремените работнички, како и работничките кои неодамна се породиле или дојат и Листата на штетни фактори/агенси и работни услови на кои по извршена проценка на ризик не смеат да бидат изложени бремените работнички, работничките кои неодамна се породиле или дојат. Во пречистениот текст е содржана и измената на Правилникот од 2017 година.

Дополнителни информации

Закон