Правилник за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

320,00 ден (271,19 ден без ДДВ )

Пречистениот текст на Правилникот, кој е донесен врз основа на Законот за земјоделство и рурален развој, ги содржи основниот текст на Правилникот од 2011 година и неговите 14 измени, вклучувајќи ја и последната од мај 2023 година. Со него се пропишуваат поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Пречистениот текст на Правилникот, кој е донесен врз основа на Законот за земјоделство и рурален развој, ги содржи основниот текст на Правилникот од 2011 година и неговите 14 измени, вклучувајќи ја и последната од мај 2023 година. Со него се пропишуваат поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.

Дополнителни информации

Закон