Правилник за трговска марка

150,00 ден (127,12 ден без ДДВ )

Правилникот за трговска марка е донесен врз основа на Законот за индустриската сопственост во 2009 година и е изменет во 2018 година. Со него се утврдува: содржината и формата на пријавата на трговската марка и другите состојки и прилози кон пријавата; содржината и начинот на водење на регистарот на пријави на трговски марки и изводот од регистарот на пријави; содржината на барањето за поделба на пријавите; содржината на барањето и на уверението за право на првенство; податоците од пријавата кои се објавуваат во службено гласило на Државниот завод за индустриска сопственост; содржината на приговорот и начинот на поднесување на приговорот; содржината и начинот на водење на регистарот за трговски марки, како и содржината и формата на изводот од регистарот; промените кои се впишуваат, содржината и формата на барањето и постапката за впишување на промените; податоците кои се објавуваат во службеното гласило на Заводот; содржината на исправата за трговска марка; содржината на барањето за поделба на регистриранaта трговска марка; содржината и формата на барањето за продолжување на важењето на трговската марка; содржината на барањето за престанок на важењето на трговската марка; и постапката по пријава за меѓународна регистрација на трговски марки.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Правилникот за трговска марка е донесен врз основа на Законот за индустриската сопственост во 2009 година и е изменет во 2018 година. Со него се утврдува: содржината и формата на пријавата на трговската марка и другите состојки и прилози кон пријавата; содржината и начинот на водење на регистарот на пријави на трговски марки и изводот од регистарот на пријави; содржината на барањето за поделба на пријавите; содржината на барањето и на уверението за право на првенство; податоците од пријавата кои се објавуваат во службено гласило на Државниот завод за индустриска сопственост; содржината на приговорот и начинот на поднесување на приговорот; содржината и начинот на водење на регистарот за трговски марки, како и содржината и формата на изводот од регистарот; промените кои се впишуваат, содржината и формата на барањето и постапката за впишување на промените; податоците кои се објавуваат во службеното гласило на Заводот; содржината на исправата за трговска марка; содржината на барањето за поделба на регистриранaта трговска марка; содржината и формата на барањето за продолжување на важењето на трговската марка; содржината на барањето за престанок на важењето на трговската марка; и постапката по пријава за меѓународна регистрација на трговски марки.

Дополнителни информации

Закон