Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење

472,00 ден (400,00 ден без ДДВ )

Пречистениот текст на Правилникот, кој е донесен врз основа на Законот за градење, ги содржи основниот текст на Правилникот од 2018 година и измените од 2020, 2021 и 2022 година. Со него се пропишуваат формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите, односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење, почнувајќи од мерни станици, фотонапонски електроцентрали кои се поставуваат на објекти, споменици, спомен обележја и скулптури, градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност, рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти, ограда, потпорни ѕидови, помошни објекти, базени за индивидуална употреба, до поставување на оптички кабли, oптички кабли со кабелска канализација и кабелска канализација за оптички кабли итн.

ВАЖНО: купениот пропис можете да го преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! Документот може да го преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Опис

Пречистениот текст на Правилникот, кој е донесен врз основа на Законот за градење, ги содржи основниот текст на Правилникот од 2018 година и измените од 2020, 2021 и 2022 година. Со него се пропишуваат формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите, односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење, почнувајќи од мерни станици, фотонапонски електроцентрали кои се поставуваат на објекти, споменици, спомен обележја и скулптури, градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност, рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти, ограда, потпорни ѕидови, помошни објекти, базени за индивидуална употреба, до поставување на оптички кабли, oптички кабли со кабелска канализација и кабелска канализација за оптички кабли итн.

Дополнителни информации

Закон